ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2563) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 ก.ค. 2560
62 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ก.ค. 2560
63 สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 มิ.ย. 2560
64 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 มิ.ย. 2560
65 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 พ.ค. 2560
66 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 พ.ค. 2560
67 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 มี.ค. 2560
68 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 มี.ค. 2560
69 ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน สร้างพฤติกรรม ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เพื่อนำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ม.ค. 2560
70 ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36