ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 มิ.ย. 2560
52 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 มิ.ย. 2560
53 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 พ.ค. 2560
54 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 พ.ค. 2560
55 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 มี.ค. 2560
56 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 มี.ค. 2560
57 ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน สร้างพฤติกรรม ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เพื่อนำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ม.ค. 2560
58 ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ม.ค. 2560
59 จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 ม.ค. 2560
60 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35