ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 หลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ก.ค. 2563
42 งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 มิ.ย. 2563
43 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 มิ.ย. 2563
44 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 มิ.ย. 2563
45 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 มิ.ย. 2563
46 ทำแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร ita ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 มิ.ย. 2563
47 รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 มิ.ย. 2563
48 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1990/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติมระยะที่ 4) (ลว. 14 มิ.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 มิ.ย. 2563
49 แนวทางและกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 มิ.ย. 2563
50 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44