ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการจดทะเบียนคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
17 ก.ค. 2552
362 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
26 มิ.ย. 2552
363 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2553-2555 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
391
26 มิ.ย. 2552
364 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
25 มิ.ย. 2552
365 21 มิถุนายน 2552 ร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
438
15 มิ.ย. 2552
366 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
26 พ.ค. 2552
367 แจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง “ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ” หรือ Chikhungunya ดาวน์โหลดเอกสาร
470
25 พ.ค. 2552
368 ขอเชิญร่วมใจแห่ผ้า ห่มพระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
639
18 มี.ค. 2552
369 เทศบาลตำบลจันดีย้ายสำนักงานไปอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
570
18 มี.ค. 2552
370 แจ้งวันเวลาและสถานที่ การขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
03 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43