ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2552 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ถนนพาดรถไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
403
06 ส.ค. 2552
342 ขอเชิญร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เสริมหลักปรัชญาพอเพียง ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
29 ก.ค. 2552
343 เทศบาลตำบลจันดีขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลของสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
533
29 ก.ค. 2552
344 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
17 ก.ค. 2552
345 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการจดทะเบียนคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
17 ก.ค. 2552
346 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
26 มิ.ย. 2552
347 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2553-2555 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
388
26 มิ.ย. 2552
348 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
25 มิ.ย. 2552
349 21 มิถุนายน 2552 ร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
436
15 มิ.ย. 2552
350 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
26 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41