ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
16 มิ.ย. 2560
332 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
185
15 มิ.ย. 2560
333 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
193
30 พ.ค. 2560
334 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
183
30 พ.ค. 2560
335 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
22 มี.ค. 2560
336 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
22 มี.ค. 2560
337 ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน สร้างพฤติกรรม ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เพื่อนำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 ม.ค. 2560
338 ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
16 ม.ค. 2560
339 จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
04 ม.ค. 2560
340 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
23 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63