ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 หลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 ก.ค. 2563
222 งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 มิ.ย. 2563
223 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 มิ.ย. 2563
224 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 มิ.ย. 2563
225 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 มิ.ย. 2563
226 ทำแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร ita ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 มิ.ย. 2563
227 รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
19 มิ.ย. 2563
228 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1990/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติมระยะที่ 4) (ลว. 14 มิ.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
16 มิ.ย. 2563
229 แนวทางและกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
13 มิ.ย. 2563
230 การให้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลจันดีและศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
123
12 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63