ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอเชิญเข้าร่วมการเก็บข้อมูลการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Transparency) ของเทศบาลตำบจันดี
26
11 เม.ย. 2565
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 เม.ย. 2565
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 เม.ย. 2565
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 มี.ค. 2565
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 มี.ค. 2565
16 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 มี.ค. 2565
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 มี.ค. 2565
18 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (สำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลจันดีที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี)
106
01 มี.ค. 2565
19 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
103
01 มี.ค. 2565
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63