ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
15 ต.ค. 2556
132 การพ่นเคมีชนิดฝอยละเอียดเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
209
14 ต.ค. 2556
133 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
11 ต.ค. 2556
134 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 ต.ค. 2556
135 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
08 ส.ค. 2556
136 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อ เพื่อเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
414
18 ก.ค. 2556
137 ขอเชิญชวนร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
385
17 ก.ค. 2556
138 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
12 ก.ค. 2556
139 ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย แจ้งขึ้นทะเบียน เพื่อขอชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 ก.ค. 2556
140 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
387
03 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36