ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลจันดี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 พ.ย. 2560
132 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 ก.ค. 2560
133 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2563) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 ก.ค. 2560
134 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
26 ก.ค. 2560
135 สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 มิ.ย. 2560
136 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 มิ.ย. 2560
137 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 พ.ค. 2560
138 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 พ.ค. 2560
139 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 มี.ค. 2560
140 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43