ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2565
  รายละเอียด :

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


1. กปน. ชวนทำความรู้จัก 4 มาตรการป้องกัน COVID-19


2. สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด 


มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์


3. สทนช.จัดประชุมหน่วยงานด้านน้ำทั่วประเทศ เสนอแผนขับเคลื่อน 13 มาตรการรับมือฝน


4. ปภ. แนะ 10 ข้อควรรู้ป้องกันเพลิงไหม้บ้าน


5 แอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีความผิด 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน